fbpx

Algemene Voorwaarden Nos Juntos

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nos Juntos: Opdrachtnemer. Nos Juntos is gevestigd te Spanjaardsdijk 38, 8111 RM, Heeten en ingeschreven bij de KvK onder nummer 64871096, btw-nummer NL002101321B80;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verricht; 

Diensten: Door Nos Juntos uitgevoerde werkzaamheden, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend trainingen, bijeenkomsten, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, uitgevoerd in het kader van een opdracht, aan particulieren en bedrijven op onder ander het gebied van vitaliteit, mentale gezondheid, loopbaanbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en ondersteuning bij de combinatie van werk en gezin. Waaronder tevens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;

Klant: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening van Nos Juntos wordt geleverd. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Nos Juntos diensten aanbiedt en/ of levert. Tevens zijn deze van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige opdrachten of overeenkomsten, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en hebben geen gelding, tenzij deze door Nos Juntos uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 4. Ook door Nos Juntos ingeschakelde derden, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens, zonder dat deze opnieuw ter hand worden gesteld, van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van de Opdrachtgever, voor zover deze kunnen worden gezien als een aanvulling of vervolg op een eerdere opdracht.
 6. Indien één, of meerdere, bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of nietig mochten worden, dan blijft het overig in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nos Juntos en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, of vernietigde, bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaard(en) in acht genomen.
 7. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 8. Alle geschillen tussen de partijen die betrokken zijn bij de opdracht, ook die door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door het daartoe bevoegde orgaan. 
 9. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Nos Juntos gevestigd is.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Nos Juntos gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 2. De door Nos Juntos uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Nos Juntos beschikbare informatie, waarbij Nos Juntos mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Nos Juntos en Opdrachtgever komt eerst tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van de door Nos Juntos uitgebrachte offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte dan is Nos Juntos daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nos Juntos anders aangeeft.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

 1. Nos Juntos spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap op het moment van de uitvoering van de overeenkomst, uit te voeren.
 2. De met de Nos Juntos gesloten overeenkomsten kunnen niet worden gekwalificeerd als een resultaatsverbintenis.

Artikel 6. Derden namens Nos Juntos

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nos Juntos het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal in overleg met de Opdrachtgever geschieden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien door Nos Juntos of, door Nos Juntos ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers van die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Informatie en vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtgever zal aan Nos Juntos alle informatie verstrekken die Nos Juntos nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in de door Nos Juntos gewenste vorm en op de door Nos Juntos gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Nos Juntos ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Indien Opdrachtgever niet aan de informatieverplichting van artikel 7.1 en 7.2 voldoet is Nos Juntos gerechtigd tot opschorting van werkzaamheden. Voornoemde opschorting van werkzaamheden leidt niet tot opschorting van enige betalingsverplichting aan de kant van Opdrachtgever. Nos Juntos is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever door de opschorting zou kunnen leiden. Nos Juntos is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie.
 4. De faciliteiten, informatie en diensten van Nos Juntos staan de klant uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het eigen traject in het kader van vitaliteit, mentale gezondheid, loopbaanbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en ondersteuning bij de combinatie van werk en gezin.
 5. Het staat klanten en/of Opdrachtgevers niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van Nos Juntos te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook, anders dan overeengekomen met Nos Juntos.
 6. Klanten en/of Opdrachtgevers zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 7. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen en wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 8. Bij oneigenlijk gebruik van de verstrekte informatie en faciliteiten zoals bedoeld in dit artikel brengt Nos Juntos de geleden schade bij de Opdrachtgever in rekening.

Artikel 8. Betaling

 1. Voor particulieren geeft Nos Juntos vooraf, ondubbelzinnig, inzicht in de kosten die in rekening worden gebracht voor de opdracht middels de prijzen zoals vermeld op de website www.nosjuntos.nl.
  1. De prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven
  2. De betaling vindt direct plaats middels iDeal of Bancontact, uitgezonderd betaling in termijnen zoals vermeld onder artikel 8.1.3.
  3. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag in termijnen wil betalen, dan gebeurt dit in maximaal 3 termijnen in 3 aaneengesloten maanden. Hiervoor ontvangt de Opdrachtgever iedere maand een factuur, waarvan de betaling altijd binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Nos Juntos aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie en/ of verrekening uit welke hoofde dan ook.
 2. Wanneer Opdrachtgever een rechtspersoon betreft:
  • Zijn de prijzen in de maatwerk offerte leidend. Op de offerte staat de BTW gespecificeerd.
  • Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
  • In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Nos Juntos gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Ingeval Nos Juntos om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
 5. Nos Juntos behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Deze wijzigingen hebben nimmer invloed op reeds overeengekomen opdrachtverlening, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.
 6. Aanvullende bepalingen indien Opdrachtgever een rechtspersoon betreft:
  • Bij overschrijding van de geraamde kosten hiervan mededeling worden gedaan aan de Opdrachtgever. 
  • Bij vertraging van de opdracht door toedoen van de Opdrachtgever kunnen extra kosten, zonder mededeling, in rekening worden gebracht. 
 7. Indien de Nos Juntos door overmacht haar verplichtingen niet na kan komen, dan zullen enkel de kosten in rekening worden gebracht van de al verrichte werkzaamheden. Voor de resterende werkzaamheden zal in samenspraak met de Opdrachtgever een passende oplossing worden gezocht middels ofwel een latere uitvoering van de diensten of, indien de overmachtssituatie langer dan 8 weken duurt, een creditnota worden toegezonden.

Artikel 9. Contractduur, wijziging en opzegging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zullen schriftelijk overeen worden gekomen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nos Juntos zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Nos Juntos de Opdrachtgever hierover zoveel mogelijk van tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nos Juntos daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 7. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen over en weer een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen in het geval Opdrachtgever een rechtspersoon is. In uitzondering hierop bedraagt de opzegtermijn van Opdrachtgever één maand in het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is.

Artikel 10. Annulering

 1. Annulering van deelname aan een dienst in groepsverband door de Opdrachtgever geeft de Opdrachtgever niet vanzelfsprekend het recht om de dienst van Nos Juntos op een andere locatie of datum te volgen. Indien de mogelijkheden er zijn, kan dit in overleg met de Nos Juntos worden afgestemd. Hierin is de Nos Juntos de beslissende partij. Indien die mogelijkheden er niet zijn, dan gelden de voorwaarden zoals onder lid 2 en 3 besproken.
 2. Bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang van de opdracht zal 50 procent van het bedrag exclusief BTW in rekening worden gebracht. Bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever binnen twee weken voor aanvang van de opdracht zal het totale bedrag exclusief BTW in rekening worden gebracht.
 3. Een uitzondering wordt gemaakt op artikel 15 lid 1 en 2 voor situaties van overmacht bij de Opdrachtgever door medische situaties, zoals een vroeggeboorte.

Artikel 11. Garantieregeling

Enkel van toepassing op de dienst ‘Sterk in gezin en werk – Nieuwe balans’ voor particulieren: Indien de diensten niet het resultaat opleveren die de Opdrachtgever had verwacht, dan heeft het koppel recht op restitutie van de betaling, indien het koppel tussen de 2e en de 3e maand van de training een mail stuurt naar info@nosjuntos.nl met de reden van annulering en de door hen allebei ingevulde opdrachten van de eerste 2 maanden.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Nos Juntos ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Nos Juntos houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en aanduidingen van het auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom van Nos Juntos niet verwijderen van deze stoffelijke dragers.
 2. Opdrachtgever zal zich onthouden van het organiseren of verzorgen van inhoudelijk gelijkluidende programma’s, workshops, trainingen, lezingen, coaching-, of leertrajecten, zoals verzorgd door Nos Juntos.
 3. Nos Juntos behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Nos Juntos tegen alle aanspraken die, op welke wijze dan ook, samenhangen met het geven van programma’s, workshops, trainingen, lezingen, coaching-, of leertrajecten.
 2. Nos Juntos is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van Opdrachtgever.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nos Juntos.
 4. De aansprakelijkheid van Nos Juntos wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming ontstaat slechts indien Opdrachtgever Nos Juntos deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellend ter zuivering van de tekortkoming en Nos Juntos vervolgens ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten.
  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Nos Juntos in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Nos Juntos wordt aan Nos Juntos toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens voor zover benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de bedrijfsvoering van Nos Juntos. Deze persoonsgegevens zullen door Nos Juntos als vertrouwelijke informatie worden behandeld.
 2. Nos Juntos waarborgt de privacy van Opdrachtgever en zal haar gegevens in beginsel niet aan derden verstrekken, tenzij Nos Juntos hiertoe wettelijk verplicht is.
 3. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst en dergelijke van Nos Juntos, zal Nos Juntos de betreffende gegevens op verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand halen.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden worden opgevraagd via een mail aan: info@nosjuntos.nl en worden dan, onder normale omstandigheden, binnen 2 werkweken toegestuurd, en zijn tevens ten alle tijden in te zien op de website: www.nosjuntos.nl, voorbehouden onderhoudsmomenten van de website.

Het staat Nos Juntos vrij deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen.

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.